รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคุ้มครองสิทธิครู