ประมวลภาพการจัดกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐

ครูสูงอายุ60