การให้ทุนการศึกษา ปี 2559

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 – 4 ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ